KARİYER YÖNETİMİ

Göknur Gıda A.Ş.’de Kariyer Yönetimi; çalışanların ihtiyaçlarını tatmin etmek ve çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak için hedeflerin planlaması, stratejilerin düzenlenmesi ve uygulanması süreci olarak ele alınmaktadır.

Kariyer yönetiminin özünde yatan düşünce; şirket yönetiminin, çalışanların kariyerini geliştirme çabalarına destek olmalarıdır. Bu yolda, kariyer amaçlarının doğru belirlenmesi için bireyin potansiyelinden bireyin kendisinin ve yönetimin haberdar olması gerekmektedir.

Şirket içinde uygulanan Kariyer Yönetimi faaliyetleriyle amaçlanan:

 • Çalışanların becerilerini ve halihazırdaki amaçlarını belirlemek,
 • Gelecekteki insan kaynakları ihtiyacını daha iyi teşhis etmek,
 • Şirket içindeki uzmanlıklar ve farklı meslekler için farklı gelişim safhalarını önceden tahmin etmek,
 • İşgücünün tehlikeye düşenlerini yeniden eğitmek ve harekete geçirmek,
  olarak sıralanabilir. 

Göknur Gıda A.Ş. insan kaynakları yetkilileri çalışanlara sadece kariyer seçimleri ve amaçları üzerine odaklı değil, formüle ettikleri bu amaçları başarmada da yardımcı olacak programları düzenleyip uygulamada etkin bir rol oynamaktadırlar.

Göknur Gıda A.Ş. insan kaynakları departmanı ve üst yönetim tarafından yürütülen kariyer yönetiminde ilk işlem, organizasyon içindeki pozisyonların fonksiyonel özelliklerinin saptanmasıdır. İnsan kaynakları departmanı tarafından iş analizleri yapılmakta, iş spesifikasyonları, iş ve görev tanımları ortaya çıkarılmakta ve pozisyonlar için gerekli bilgi, beceri ve yetenekler belirlenmektedir. Daha sonra organizasyonun alt kademelerinde görev yapan çalışanlar, ileriki dönemlerde yapacağı planlanan işle ilişkilendirilebilecek bir üst pozisyon için hazırlanmakta, eksiklikleri eğitimle kapatılarak yetiştirilmektedir. Bu işlemler için Göknur Gıda A.Ş kendi yöneticilerinden ya da dışarıdan olmak üzere kariyer danışmanları atamak suretiyle çalışanlarına Kariyer Yönetimi hizmeti verir.

Uygulanan Kariyer Yönetimi sürecinde Göknur Gıda A.Ş. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan ön çalışmalar;

 • İş analizi yoluyla şirket içindeki çeşitli işler için gerekli beceri, bilgi ve diğer niteliklerin saptanması,
 • İçerik, bilgi ve beceri gerekliliğine bağlı olarak işler arasındaki benzerliklerin ortaya çıkarılması,
 • Benzer işlerin iş aileleri biçiminde gruplandırılması,
 • Bu iş aileleri arasında, daha sonra kariyer yollarını temsil edecek olan mantıki ilerleme çizgisinin oluşturulmasıdır.

Göknur Gıda A.Ş.'de Kariyer Yönetimi sürecinde kullanılan araçlar;

 • Kariyer Haritaları
 • Kariyer Danışmanlığı
 • Kariyer Rehberliği
 • Kariyer Merkezleri
 • Koçluk
 • Eğitim ve Geliştirme Programları
 • İş Rotasyonu
 • İş Zenginleştirme

Göknur Gıda A.Ş.’de uygulanan tüm Kariyer Yönetimi faaliyetleri “Kariyer Planlama” ve “Kariyer Geliştirme” olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.