ÜCRET ve YAN HAKLAR

Göknur Gıda A.Ş. piyasa koşulları ve şirket içi dengeleri göz önünde bulundurarak, ’’Eşit İşe Eşit Ücret’’ prensibini benimsemektedir.

Şirket Ücret Yönetim Sistemi; iş kademeleri, ücret piyasası, ücret politikası ve performans kalemlerinden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız, ücret ve yan hakları yönetimimiz; adil, objektif, rekabetçi, yüksek performansı takdir eden, ödüllendirici ve motive edici kriterleri ana hedefleri doğrultusunda düzenlemektedir.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Ücret yönetim sistemine temel oluşturan iş kademeleri ve iş ailesi modeli; organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da iş ailesi modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır. İş kademeleri, yapılan iş değerlendirmeleri neticesinde belirlenmekte, şirkette unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı bir iş değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.

İş değerlemesini takiben ulusal piyasa araştırmaları ile ücret piyasaları yakından takip edilmekte ve piyasa analizleri neticesindeki rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulanmaktadır.

Çalışanlara yapılan ücret ödemeleri sabit ücretler ve değişken ücretlerden oluşmaktadır. Sabit ücretler, performansa bağlı olmaksızın, düzenli ve sürekli olarak bir yıllık iş diliminin her ayında belirli dönemlerde sabit miktarlarda yapılan nakdi ödemelerdir. Göknur Gıda A.Ş.'de yıllık 12 net maaş ödemesi ve yılda bir kez ücret artışı yapılmaktadır.

Değişken ücretler ise; performansa dayalı teşvik ödemeleri ve prim gibi sabit ücret dışında kalan her türlü nakdi ve gayri nakdi ödemelerdir. Bu türden yapılan ödemeler hesaplanırken göz önünde bulundurulan kriterler; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performanstır.

Prim Bazı: Prim bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel hedeflerin dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Şirket çalışanlarının hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirmesi ile şirketin uzun vadeli performansının dikkate alındığı yıllık başarı primleri Prim Yönetmeliği ve Üst Yönetim Kararları esas alınarak belirlenmekte ve belli unvanlara sahip çalışanlara ödenmektedir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için ‘’Yan Haklar’’ toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirketimizin çalışanlarına sağladığı yan haklar verildiği unvanlar bakımından ikiye ayrılmaktadır.

A. Tüm Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

  • Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek üzere eğitim olanakları,
  • Gösterilen üstün performans, katkı ve yaratıcılık doğrultusunda ödüller,
  • Sosyal Yardımlar, (Evlenme, Doğum yardımı vb)
  • Öğle Yemeği,
  • İş Yeri Sağlık Servisi,
  • Ulaşım Servis (Belirli noktalardan),

B.Görevi Gereği Çalışanlara Sağlanan Olanaklar

  • Araç Tahsisi,
  • Cep Telefonu ve Hat Tahsisi,
  • Yakıt Ödemesi Tahsisi,